financiering en ondersteuning

DINAMO wordt gesteund door verschillende overheden. Naast eigen inkomsten uit cursusbijdragen, koffie, uitstappen,… krijgen we (financiële) steun van diverse overheden zoals stad Turnhout en Provincie Antwerpen middels de Warande.

is thuisbasis

DINAMO werd in 1983 opgericht door de toenmalige stafmedewerker vorming Staf Lauwerysen onder leiding van Warandedirecteur Eric Antonis. Tot 2009 was de Warande een stedelijke dienst en viel dus onder de bevoegdheid van de stad Turnhout. Sinds 1 juli 2009 is de Warande een Autonoom Provinciaal Bedrijf (APB) van de Provincie Antwerpen. DINAMO / vzw Stroom is niet opgenomen in dit APB maar werkt als zelfstandige vzw binnen het Warandemodel

We genieten van gratis huisvesting, personeelsinzet en allerlei diensten van de Warande. Tegelijk is de inhoudelijke en culturele verdichting met de Warande een inspirerende voedingsbodem voor de organisatie, het team, de vrijwilligers en de deelnemers. DINAMO vervult een opdracht die de Warande niet hoeft op te nemen.

partner van Stad Turnhout

De vzw Stroom heeft sinds november 2000 een overeenkomst met de stad Turnhout. Deze wordt bij elke nieuwe legislatuur aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de stad Turnhout goedgekeurd. Er wordt jaarlijks een vast bedrag toegekend, deze middelen gaan integraal naar de uitbetaling van de lonen.

De overeenkomst bepaalt ook dat de stad instaat voor een deel van de huisvesting van DINAMO. Dankzij deze steun kunnen we sinds september 2017 een deel van onze werking integreren in de Kunstencampus op de Turnova site. Zo maken we van Turnova ook overdag een place-to-be. 

Europa

De Europese Unie biedt via Erasmus+ projecten financiële steun aan organisaties die inzetten op onderwijs en vorming. DINAMO diende tot tweemaal toe met succes een project in.  

Voor de periode 1 november 2017 tot 31 oktober 2019 kon DINAMO rekenen op een Europese subsidie voor het project MAVEP - Managing Volunteers/Empowering People. Samen met partners uit Griekenland, Denemarken en met de ondersteuning van de UCLeuven-Limburg werkten we aan een optimale ondersteuning van de vrijwilligers in de opdracht die hij/zij binnen de organisatie vervult. 

Ook op dit moment maakt DINAMO deel uit van een boeiend Europees Project Train/Sustain. Samen met partners uit Spanje, Denemarken, Cyprus, Portugal en Frankrijk werken we aan de inschakeling van kwetsbare doelgroepen in de circulaire economie. We delen hier onze ervaring met het Repair Café en tonen als geen ander dat een vrijwillig engagement een meerwaarde is voor het individu én de samenleving, op weg naar een duurzame toekomst. 

Vlaanderen

De Vlaamse overheid departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorzag in een financiële bijdrage, goed voor ongeveer één derde van onze middelen. De Vlaamse regering besliste om deze subsidiëring af te bouwen. In 2024 valt deze subsidie volledig weg. Dit is een zware dobber voor DINAMO.

Samen met het Bestuursorgaan is een financiële werkgroep opgestart om ervoor te zorgen dat onze werking ook na haar 40-jarig bestaan verzekerd blijft.  

De vzw Stroom was een tewerkstellingsproject dat sinds de opstart gesubsidieerd werd door de VDAB. Deze subsidie werd toegekend voor de betaling van de lonen van de medewerkers, de zogenaamde gesco-statuten. Sinds januari 2016 is dat statuut opgeheven en werden de middelen toegekend aan de Vlaamse Overheid, departement Cultuur. Deze subsidie is afgebouwd als gevolg van de nieuwe focus van Vlaanderen die enkel nog organisaties met een Vlaams bereik financieel wil ondersteunen. 

Sponsoring

Wij verwelkomen graag partners die ons mee laten groeien! Onze sponsors bouwen door hun gift mee aan een duurzame toekomst voor DINAMO en dragen zo bij aan levenslang leren, zelfontplooiing en gemeenschapsvorming. Zet jouw organisatie hier ook graag op in? Ontdek hier onze sponsorvoorstellen