financiering en ondersteuning

DINAMO wordt gesteund door verschillende overheden. Naast eigen inkomsten uit cursusbijdragen, koffie, uitstappen,… krijgen we (financiële) steun van diverse overheden zoals stad Turnhout, Provincie Antwerpen middels de Warande en de Vlaamse overheid. 

is thuisbasis

DINAMO werd in 1983 opgericht door de toenmalige stafmedewerker vorming Staf Lauwerysen onder leiding van Warandedirecteur Eric Antonis. Tot 2009 was de Warande een stedelijke dienst en viel dus onder de bevoegdheid van de stad Turnhout. Sinds 1 juli 2009 is de Warande een Autonoom Provinciaal Bedrijf (APB) van de Provincie Antwerpen. DINAMO / vzw Stroom is niet opgenomen in dit APB maar werkt als zelfstandige vzw binnen het Warandemodel

We genieten van gratis huisvesting, personeelsinzet en allerlei diensten van de Warande. Tegelijk is de inhoudelijke en culturele verdichting met de Warande een inspirerende voedingsbodem voor de organisatie, het team, de vrijwilligers en de deelnemers. DINAMO vervult een opdracht die de Warande niet hoeft op te nemen.

partner van Stad Turnhout

De vzw Stroom heeft sinds november 2000 een overeenkomst met de stad Turnhout. Deze wordt bij elke nieuwe legislatuur aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de stad Turnhout goedgekeurd. Er wordt jaarlijks een vast bedrag toegekend. Vanaf 2015 krijgen we 40% minder subsidies waardoor we drastische maatregelen moesten nemen om overeind te kunnen blijven.

De overeenkomst bepaalt ook dat de stad instaat voor een deel van de huisvesting van DINAMO. Dankzij deze steun kunnen we sinds september 2017 een deel van onze werking integreren in de Kunstencampus op de Turnova site. Zo maken we van Turnova ook overdag een place-to-be. 

Vlaanderen

De Vlaamse overheid departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorziet in een financiële bijdrage, goed voor ongeveer één derde van onze middelen. De Vlaamse regering besliste onlangs om deze subsidiëring nog twee jaar aan te houden (tot en met 2021) en vervolgens over twee jaar af te bouwen. In 2024 valt deze subsidie volledig weg. Dit is een zware dobber voor DINAMO, maar samen met onze Raad van Bestuur is een financiële werkgroep opgestart om ervoor te zorgen dat onze werking ook na haar 40-jarig bestaan verzekerd blijft.  

De vzw Stroom was een tewerkstellingsproject dat sinds de opstart gesubsidieerd werd door de VDAB. Deze subsidie werd toegekend voor de betaling van de wedde van de medewerkers, de zogenaamde gesco-statuten. Sinds januari 2016 is dat statuut opgeheven en werden de middelen toegekend aan de Vlaamse Overheid, departement cultuur. Hiermee wordt het merendeel van de lonen betaald. Deze subsidie wordt vanaf 2022 gefaseerd afgebouwd als gevolg van de nieuwe focus van Vlaanderen die enkel nog organisaties met een Vlaams bereik financieel wil ondersteunen. 

Europa

Voor de periode 1 november 2017 tot 31 oktober 2019 kon DINAMO rekenen op een Europese subsidie voor het project MAVEP - Managing Volunteers/Empowering People. Samen met partners uit Griekenland, Denemarken en met de ondersteuning van de UCLeuven-Limburg werkten we aan een optimale ondersteuning van de vrijwilligers in de opdracht die hij/zij binnen de organisatie vervult. 

bijkomende middelen

De vzw Stroom krijgt jaarlijkse tegemoetkomingen van VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de sociale profitsector) en van het Sociaal Fonds.

Daarnaast vraagt de vzw Stroom voor diverse projecten kleinere subsidies aan bij de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap, het Ministerie voor Cultuur, Cultuurcoördinatie van de stad Turnhout, de Koning Boudewijnstichting,… Deze aanvragen worden soms wel, soms niet goedgekeurd.