vzw Stroom

DINAMO wordt bestuurd door vzw Stroom. De vzw bestaat uit een Algemene Vergadering, die als wetgevend orgaan functioneert, en een Raad van Bestuur, als uitvoerend orgaan. In feite kan men stellen dat de Algemene Vergadering het beleid bepaalt en dat de Raad van Bestuur het beleid uitvoert.

Onze vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt ieder jaar ten minste eenmaal samen. Op deze samenkomsten dienen de werkingsverslagen, de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting en de werkingsvooruitzichten voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd te worden.

leden: Raad van Bestuur en Raad van Vrijwilligers

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks de rekening en de begroting voor te leggen en vergadert zo dikwijls als de belangen van de vzw het vereisen.

effectieve leden Raad van Bestuur:

 • Louis Michielsen (voorzitter)
 • Monique Boekaerts
 • Hugo Braet
 • Staf Lauwerysen
 • Marthe Rombouts
 • Marie-Josée Slegers
 • Luc Steeman
 • Nico Verhoeven

toegetreden leden Raad van Bestuur:

 • Marc Boogers (bevoegde schepen stad Turnhout)
 • Mieke Mermans (afgevaardigd bestuurder Cultuurhuis de Warande)
 • Bieke Suykerbuyk (coördinator DINAMO)

Raad van Vrijwilligers

De Raad van Vrijwilligers slaat een brug tussen bestuur, team, vrijwilligers en deelnemers. Ze bespreken zaken die ze oppikken aan de basis en formuleren adviezen. Deze raad komt minstens 3 keer per jaar samen en wordt voorgezeten door Julien Stiévenart.