Subsidies

Dinamo wordt gesteund door verschillende overheden. Naast eigen inkomsten uit cursusbijdragen, koffie, uitstappen,… krijgen we (financiële) steun van diverse overheden zoals stad Turnhout, Provincie Antwerpen middels de Warande en de Vlaamse overheid. 

De stad Turnhout steunt ons financieel en stelt de leslokalen in Turnova ter beschikking. De Provincie (als beheerder van de Warande) zorgt voor lokalen, onze huisvesting en diverse diensten waaronder personeel en ICT.

De Vlaamse overheid voorzag tot nu in een financiële bijdrage, goed voor ongeveer één derde van onze middelen. De Vlaamse regering besliste onlangs om deze subsidiëring nog twee jaar aan te houden (tot en met 2021) en vervolgens over twee jaar af te bouwen. In 2024 valt deze subsidie volledig weg. Dit is een zware dobber voor DINAMO, maar samen met onze Raad van Bestuur is een financiële werkgroep opgestart om ervoor te zorgen dat onze werking ook na haar 40-jarig bestaan verzekerd blijft.
 

DINAMO woont in de Warande

DINAMO werd in 1983 opgericht door de toenmalige stafmedewerker vorming Staf Lauwerysen onder leiding van Warandedirecteur Eric Antonis. Tot 2009 was de Warande een stedelijke dienst en viel dus onder de bevoegdheid van de stad Turnhout. Sinds 1 juli 2009 is de Warande een Autonoom Provinciaal Bedrijf (APB) van de Provincie Antwerpen. DINAMO / vzw Stroom is niet opgenomen in dit APB maar werkt als zelfstandige vzw binnen het Warandemodel.

DINAMO geniet wel van gratis huisvesting, personeelsinzet en allerlei diensten van de Warande. Tegelijk is de inhoudelijke en culturele verdichting met de Warande een inspirerende voedingsbodem voor DINAMO, het team, de vrijwilligers en de deelnemers. DINAMO vervult een opdracht die de Warande niet hoeft op te nemen.

Warandemodel

De Warande staat bij de meesten vooral bekend om haar podiumaanbod: theater, dans, muziek,… maar de werking van de Warande houdt veel meer in. Binnen het zogenaamde ‘Warandemodel’ zorgen verschillende vzw’s voor een extra inhoudelijke invulling van het programma, waarvan DINAMO er één is.

Andere partners zijn:
- Ar-tur (hedendaagse architectuur)
- Kunst in Zicht (kunsteducatie)
- MOOOV (Film)
- KAAIMAN (podiumkunsten voor en door jongeren)
 

DINAMO is partner van Stad Turnhout

De vzw Stroom heeft sinds november 2000 een overeenkomst met de stad Turnhout. Deze wordt bij elke nieuwe legislatuur aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de stad Turnhout goedgekeurd. Er wordt jaarlijks een vast bedrag toegekend. Vanaf 2015 krijgen we 40% minder subsidies waardoor we drastische maatregelen moesten nemen om overeind te kunnen blijven.

De overeenkomst bepaalt ook dat de stad instaat voor een deel van de huisvesting van DINAMO. Dank zij deze steun kunnen we vanaf september 2017 een deel van onze werking (die op het Kongoplein zat) mee integreren in de nieuwe kunstencampus Turnova. Zo maken we van Turnova ook overdag een place-to-be. 

 

Vlaamse Overheid departement Cultuur, jeugd, sport en media

De vzw Stroom was een tewerkstellingsproject dat sinds de opstart gesubsidieerd werd door de VDAB. Deze subsidie werd toegekend voor de betaling van de wedde van de medewerkers, de zogenaamde gesco-statuten. Sinds januari 2016 is dat statuut opgeheven en werden de middelen toegekend aan de Vlaamse Overheid, departement cultuur. Hiermee wordt het merendeel van de lonen betaald.

Deze subsidie wordt vanaf 2022 gefaseerd afgebouwd als gevolg van de nieuwe focus van Vlaanderen die enkel nog organisaties met een Vlaams bereik financieel wil ondersteunen. 

 

Erasmus + Ka2

Voor de periode 1 november 2017 tot 31 oktober 2019 kan DINAMO rekenen op een Europese subsiside voor het project MAVEP Managing Volunteers/Empowering People. Samen met partners uit Griekenland, Denemarken en met de ondersteuning van de UCLeuven-Limburg werken we aan een optimale ondersteuning van de vrijwilliger in de opdracht die hij/zij binnen de organisatie vervult. Meer hierover lees je bij het onderdeel 'vrijwilligers/MAVEP' op deze website. 


Andere

De vzw Stroom krijgt jaarlijkse tegemoetkomingen van VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de sociale profitsector) en van het Sociaal Fonds.

Daarnaast vraagt de vzw Stroom voor diverse projecten kleinere subsidies aan bij de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap, het Ministerie voor Cultuur, Cultuurcoördinatie van de stad Turnhout, de Koning Boudewijnstichting,… Deze aanvragen worden soms wel, soms niet goedgekeurd.

 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.