Geschiedenis

DINAMO ontstaat in de jaren tachtig in de schoot van de Warande. Op dat moment heerst er een grote werkloosheid in de regio. De lange rijen stempelaars, die elke ochtend de centrale hal vullen, inspireren de Warande om tijdens de daguren een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Een grootschalig participatieonderzoek levert de ingrediënten voor het profiel en het aanbod.

1983 – DINAMO boven de doopvont

De toenmalige stafmedewerker Vorming, Staf Lauwerysen, neemt onder leiding van toenmalig directeur, Eric Antonis, het heft in handen. De stad Turnhout voorziet extra personeel via een BTK-project (later DAC-statuut).

Er worden cursussen en workshops georganiseerd waarbij vrijwillige lesgevers en cursisten elkaar aanmoedigden om iets nieuws te leren. Minstens even belangrijk is de geboden kans om nieuwe contacten te leggen en sociale vaardigheden te ontwikkelen om zo uit het sociale isolement te raken.

Het eerste aanbod telt van 17 activiteiten. Een les kost 20 frank. Stempelaars krijgen vrijstelling van stempelcontrole. Bij de eerste inschrijvingen telt DINAMO meer dan 100 cursisten. 62% van hen is jonger dan 30 jaar, 2% ouder dan 50. 77% is werkloos.

Activiteiten vinden plaats in de vergaderlokalen van de Warande, de sporthal van Turnhout en het zwembad Kursaal. In de hal van de Warande wordt een Dinamoloket getimmerd. Aanvankelijk kan DINAMO gebruik maken van enkele lokalen in het Otterke, later worden leegstaande klaslokalen in de Lindestraat, het Lindeke in gebruik genomen. Nog later verhuist DINAMO met de helft van haar activiteiten naar het Kongoplein. De andere helft van de activiteiten gaan door in de Warande.

1984 – 1987 gestage groei

Ondertussen is het aanbod uitgebreid naar 35 cursussen plus een aantal fietstochten/wandelingen en stijgt het aantal cursisten gestaag. Naast talen en algemene vorming krijgt ook praktische vorming meer en meer aandacht. In 1986 wordt DINAMO ook als vormingsorganisatie erkend bij het Provinciebestuur van Antwerpen.

DINAMO telt inmiddels 750 cursisten en is vooral vrouwelijk (89%), werkloos (45%) of gepensioneerd/huisvrouw (65%). 49% komt uit Turnhout, 51% van buiten Turnhout.

Vanuit de behoefte van oudere cursisten die liever met leeftijdgenoten lessen volgen, wordt Dinamo+3 opgestart. Deze doelgroep zal steeds belangrijker worden. In 1980 was 18,5% van de Belgen ouder dan 65 jaar, in 2025 zal 28,50% al 60-plusser zijn.

1988 – 1992 DINAMO wordt erkend

Op 1 april 1988 viert DINAMO haar vijfjarig bestaan met een toespraak van toenmalig burgemeester Proost en een lezing van onderwijsdeskundige en feministe Monica Triest in de schouwburg. In de hal van de Warande staan infostanden en is er een receptie.

Voor de eerste keer doet DINAMO pogingen om mensen uit andere culturen te betrekken in het kader van Gastvrij Turnhout: op 5 vrijdagen kunnen mensen op een speelse wijze kennis maken met (Turnhoutse) migranten.

Intussen ontstonden meer en meer vormingsinitiatieven voor jongeren en werklozen, en is er een gebrek aan initiatieven voor ouderen. Het publiek van DINAMO vergrijst meer en meer en bestaat steeds minder uit werklozen. Huisvrouwen en gepensioneerden vinden echter vlot de weg naar DINAMO. Er is geen reden meer om een aparte werking uit te bouwen; Dinamo en Dinamo+3 versmelten met elkaar. De vraag naar cursussen is nog steeds groter dan het aanbod.

DINAMO telt intussen 850 cursisten, 35 vrijwilligers en 60 activiteiten. Om deze groei te kunnen opvangen is extra personeel noodzakelijk. DINAMO richt de vzw STROOM op en dient een dossier in bij de Vlaamse gemeenschap. In 1991 wordt vzw STROOM erkend door minister De Wulf van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Tewerkstelling.

Zo kan DINAMO 1 voltijds projectleider aanwerven, alsook 5 halftijdse educatieve en 3 halftijdse administratieve medewerkers. De educatieve medewerkers krijgen elk een bepaalde sector toegewezen: Kunst, Talen, Koken, Kleding, Sport en Samenleving. Het eigen karakter van DINAMO blijft ongewijzigd: de niet-schoolse manier van lesgeven, het vrijwilligerswerk en het sociale aspect blijven centraal staan.

1993 – 1999 DINAMO bereikt haar plafond

DINAMO blijft groeien: 1500 deelnemers - meer dan 2000 inschrijvingen en 65 vrijwilligers in 1995. In 1998 overschrijdt DINAMO de kaap van 2000 inschrijvingen voor cursussen en bijna 500 voor uitstappen. Voor de eerste maal worden de publiekscijfers opgedeeld in cursisten en 'uitstappers'. DINAMO bereikt een nieuw publiek van mensen die enkel mee op uitstap gaan. De 50-plussers van de beginjaren blijven actief, zo verschijnen de eerste 80-jarigen in de publiekscijfers.

Er is nog steeds een jaarlijkse stijging van het aantal cursisten (+100). Het aantal cursussen, uitstappen en vrijwillige leerkrachten blijft gelijk. Wegens een gebrek aan lokalen is uitbreiding bijna niet meer mogelijk. Van de cursussen is 50% volgeboekt, bij de uitstappen is dit 25%. Het aantal mensen op de wachtlijst stijgt: het grootste aantal hiervan vinden we bij de kookcursussen en de uitstappen. Ook de sportcursussen die specifiek gericht zijn op senioren, zijn erg in trek.

Net voor de eeuwwisseling worden website en e-mail in gebruik genomen. De eerste inschrijvingen per e-mail dateren van augustus 1999, maar zijn nog beperkt. Positief is dat mensen niet meer moeten aanschuiven in lange wachtrijen. Ook kunnen klanten vanaf nu betalen via overschrijving.

2000 – 2004 DINAMO ontwikkelt verder

In de komende jaren vinden opmerkelijke verschuivingen plaats in het vormingsaanbod. Het talenaanbod van jaarreeksen wordt uitgebreid met een modulair systeem: het aanbieden van korte reeksen rond specifieke thema's spreekt een nieuw publiek aan. Ook nieuwe vrijwilligers kunnen zich vinden in deze korte engagementen en dat zorgt dan weer voor een uitbreiding van het aanbod.

Activiteiten rond ecologie en lessen over de euro doen hun intrede alsook computerinitiatie (met maar liefst meer dan 100 mensen op de wachtlijst). Daarnaast krijgen cursussen rond andere culturen meer en meer aandacht. Binnen Kunst komen architectuur en interieur aan bod en de klassieke sporten worden aangevuld met activiteiten rond de vernieuwde aandacht naar lichaamscultuur.

Het aantal vrijwilligers groeit en DINAMO wil een goede ondersteuning bieden aan deze bijzonder gemotiveerde groep vrijwilligers. Naast een ‘afsprakennota’ met vrijwilligers werkt DINAMO voor hen een eigen vormingsaanbod uit; cursussen ter ondersteuning van het lesgeven, technieken voor volwassenvorming en een sessie rond het gebruik van e-mail en internet.

Records sneuvelen! De kaap van 2000 deelnemers wordt genomen. We tellen meer dan 3000 inschrijvingen, waarvan 2200 voor cursussen en 800 voor uitstappen. Bij het publiek valt op dat slechts 37% uit Turnhout komt. Meer dan 70% is ondertussen 50+. Meer dan 63% is gepensioneerd of huisvrouw. Anderzijds zien we ook een stijging van een 'werkend' publiek (19%): deeltijdse en flexibele werkroosters maken het mogelijk om overdag toch deel te nemen. De prijs van een cursus stijgt: 50 frank (1,24 euro) per les of 1200 frank (29,75 euro) per jaarreeks. DINAMO trekt 3462 inschrijvingen maar moet 930 belangstellenden op de wachtlijst zetten.

In november 2000 tekenen stad Turnhout en vzw Stroom (Dinamo) een convenant, zeg maar een vijfjarencontract met wederzijdse afspraken.

In oktober 2003 werd een samenwerkingsverband met diverse Turnhoutse actoren opgericht voor een nieuw project: ‘Omgaan met je buren’ dat de dialoog wil stimuleren tussen verschillende culturen. Een eerste resultaat is een bijzondere dag rond feestbeleving over traditionele feesten binnen verschillende culturen.

In september 2005 vindt het openingsfeest van het Warandep'ant plaats, een belangrijke dag voor DINAMO, alle leslokalen én het kantoor van DINAMO vinden hier een vaste stek.

2005 – 2008 Vorming, Vrijwilligers én Verbinding

DINAMO neemt het initiatief om samen met CultuurLokaal onder begeleiding van Trisone een onderzoek te doen naar 'de toekomstige vrijetijdsbesteding van de huidige 45-plusser'. Een studiereis naar Denemarken met heel het team en enkele leden van de Raad van Bestuur vormt de kroon op de omvangrijke studie. DINAMO organiseert een grootschalige studiedag rond de resultaten van het onderzoek. In het beleidsplan worden de resultaten en good practices uit Denemarken omgezet naar concrete acties en doelstellingen. Zo anticipeert DINAMO op de veranderende vrijetijdswensen van mensen.

Naast educatie en vrijwilligerswerk krijgt gemeenschapsvorming een vaste poot in de werking. Een nieuwe medewerkster ‘ontmoeting’ en tal van nieuwe vrijwilligers (koffiedames/-heren) worden aangetrokken. Vanaf nu heeft DINAMO op haar twee belangrijkste locaties (Kongoplein en de Warande) een ontmoetingsruimte. Er komen activiteiten die naast vorming extra inzetten op de gemeenschapsvormende taak die DINAMO heeft opgenomen. Een nieuwe vorm van ontmoeten, een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk, een nieuwe reden om naar DINAMO te komen is het resultaat.

Andere activiteiten met het oog op gemeenschapsvorming werden uitgetest en bleken moeilijker dan gedacht. Participatieve projecten vragen een bijzondere methodiek en meer tijd dan het organiseren van activiteiten. De organisatie is hier niet op toegerust. Braziliaanse percussie (Murga), een eigen ecologische moestuin en een interactieve Dinamoblog haalden niet het verhoopte resultaat. Praatpunt, waar mensen Nederlands kunnen oefenen in kleine groep, bleek wél een gouden formule en kent vandaag 20 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Ook inhoudelijk komen er nieuwe rubrieken bij: multimedia, bewustwording, bedrijfsbezoeken en 'een stapje in de wereld'. Nieuwe experimenten worden ingevoerd: de open ateliers en taalcafés waar het engagement vrijer is dan bij een cursus of workshop. Vanaf september 2008 start DINAMO met avondactiviteiten op maandag onder de noemer Avonduren, met het accent op 'leren van elkaar'. Deze activiteiten trekken een nieuw publiek dat overdag geen tijd voor vorming heeft.

DINAMO start met het project ‘Knipoog’. We stellen activiteiten open voor mensen met een lichte verstandelijke handicap zodat ze samen met ‘gewone’ mensen kunnen deelnemen. Ook dit is vanaf het begin een succes. Vandaag bereiken we 100 mensen met een handicap die door een gepaste ondersteuning toch kunnen deelnemen. In 2014 breidt het project uit naar de Warande.

Deze nieuwe werking trekt een diverse groep vrijwilligers aan, mensen die een langdurig engagement op zich nemen naast vrijwilligers die af en toe meewerken. Onthaal, selectie, begeleiding en vorming van vrijwilligers worden nog meer een issue. DINAMO maakt een onthaalbrochure voor elke vrijwilliger die collega’s tijdens een eerste gesprek meegeven.

2009-2014 Gewijzigde context DINAMO

Op 1 september 2009 wordt de Warande een APB (autonoom provinciaal bedrijf). DINAMO is daarin niet opgenomen, maar blijft via het decreet Lokaal Cultuurbeleid (Vlaamse Gemeenschap - afdeling cultuur) verbonden aan de Warande. De vzw STROOM ondertekent bovendien een convenant met het APB om de verdere samenwerkingsafspraken vast te leggen. Omwille van de gewijzigde context tussen Stad en het APB wordt ook de convenant tussen vzw STROOM en de stad Turnhout in 2010 hernieuwd.

In 2014 ontneemt stad Turnhout 40% van de subsidies van DINAMO, vrijwilligers voeren actie met sjaals en de slogan DINAMO in de kou. Waar het cultuurbudget gemiddeld 20% moet besparen, rekent de stad bij DINAMO een besparing van 40 % aan. Er komt 60.000 euro per jaar minder binnen. DINAMO neemt drastische maatregelen om overeind te blijven. Gelukkig moeten geen mensen ontslagen worden, wel worden collega’s die met pensioen gaan niet vervangen. DINAMO voert een forse prijsverhoging in en bespaart 10% op uitgaven voor publiciteit, vrijwilligers en representatie.

DINAMO organiseert in het kader van Turnhout 2012 vijf boeiende avonden in het Watertorenproject. Daarnaast tonen we kunstwerken als resultaat van een sociaal-artistiek project rond hedendaagse kunst en migratie in de tentoonstelling 'the Global Soul'.

DINAMO viert haar 30-jarig bestaan. Op de nieuwjaarsreceptie brengt Staf Lauwerysen een opmerkelijke speech over de noodzaak van DINAMO in de samenleving. Een opvallende actie richt zich naar 30-ers die gelegenheid krijgen om kennis te maken met ons aanbod.

In september 2011 lanceert DINAMO haar eigen website en profileert zich op de sociale netwerksite facebook.

2014- nu DINAMO verkent nieuwe wegen

De financiële onzekerheid blijft ons zorgen baren. Meer doen met minder middelen en personeel is niet houdbaar. We moeten het over een andere boeg gooien en gaan op zoek naar creatieve en tegelijk duurzame oplossingen.

Krachtig DINAMO

De financiële steun (2015-2016) van de Nederlandse Stichting 1913 geeft ons ruimte om, in tijden van besparingen, bewuste keuzes te maken voor de toekomst. Met “krachtig DINAMO” kijken we kritisch naar ons aanbod, onze maatschappelijke opdracht en hoe we die kunnen versterken.

Een van de speerpunten is de ondersteuning van onze vrijwilligers, immers ons grootste kapitaal. Sinds 2015 wordt de jaarlijkse ‘dag van de vrijwilliger’ ingevuld door een ‘Vitamineboost’ die we exclusief voor onze vrijwilligers organiseren met een ruim aanbod aan prikkelende activiteiten en een gezamenlijke maaltijd.

In het najaar van 2016 volgt het Dinamoteam vijf keer een opleiding van een halve dag rond luister- en communicatievaardigheden. Zo willen we de verbindende dynamiek voeden tussen medewerkers, vrijwilligers en deelnemers.

Zes studenten van de UA, opleiding onderwijskunde doen in het najaar van 2016 onderzoek naar de manier van leren en kennis delen in onze organisatie zodat we met deze kennis en ervaring in een betere ondersteuning kunnen voorzien. Dit zorgt voor betrokken vrijwilligers die zichzelf verder kunnen ontplooien, een unieke kans voor DINAMO.

Zo kunnen wij garanderen dat ook in de toekomst onze lessen kwalitatief blijven. We willen mee zijn met onderwijskundige vernieuwingen die ook voor onze deelnemers een meerwaarde kunnen zijn.

In 2017 brengen we de inspanningen rond Krachtig DINAMO met Europese middelen samen in een Europees partnerschap. Het stelt ons in staat om meerdere keren per jaar ruimte en tijd vrij te maken om intens bezig te zijn met de ondersteuning van inze vrijwilligers. Meer info over dit project vind je onder Vrijwilligers - Krachtig DINAMO - MAVEP. 

62 dagen van DINAMO in de zomermaanden

DINAMO lanceert in de zomer van 2016 voor de eerste keer in de geschiedenis een zomerproject.

Tijdens de eerste week van juli organiseren we een 15-tal initiaties of workshops die mensen op weg zetten om de hele zomer een nieuwe ‘uitdaging’ aan te gaan. Bedreven vrijwilligers helpen hen op weg en deelnemers starten met gelijkgezinden. Samen met de mensen die je hier leerde kennen, kan je de verdere zomer - elke dag een beetje - verder werken aan je persoonlijke ‘challenge’.

Dit project is meteen een schot in de roos. Het beantwoordt aan de nood van mensen om ook tijdens de zomer actief en met elkaar in contact te blijven. Gekoppeld aan een persoonlijke uitdaging waar op eigen tempo en goesting aan gewerkt kan worden, bleek de 62 dagen van DINAMO een gouden formule. Een nieuwe traditie is geboren!

Verhuis naar Turnova

Onder positieve impuls van stad Turnhout integreert DINAMO vanaf september 2017 haar werking in de gloednieuwe kunstencampus Turnova. Samen met de Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Schone Kunsten zal DINAMO hier zijn intrek nemen. Onze activiteiten van het Kongoplein verhuizen grotendeels naar één van de nieuwste gebouwen van Turnhout. 

Met de verhuis naar Turnova, Krachtig DINAMO, de 62 dagen van DINAMO creëren we nieuwe kansen voor de organisatie. We kijken de toekomst hoopvol tegemoet. Elke dag dagen horen en voelen we de positieve impact van DINAMO op het individuele leven van mensen en dat is een onstuitbare motor die ons telkens verder drijft.

DINAMO VANDAAG

DINAMO organiseert vorming voor volwassenen overdag en op maandagavond. Bijzonder hierbij is dat alle cursussen, workshops en uitstappen begeleid worden door vrijwillige deskundigen en lesgevers.

Negen personeelsleden (net geen 7 voltijdse equivalenten) sturen 230 vrijwilligers aan die een 400-tal activiteiten begeleiden, goed voor 2600 deelnemers en 6000 inschrijvingen.

Dit maakt van DINAMO de grootste aanbieder van persoonlijke groei en ontwikkeling, duurzame werkgever van vrijwilligerswerk én netwerkmakelaar.

DINAMO woont in Cultuurhuis de Warande in Turnhout

http://dinamo.warande.be

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.